בקשה לקבלת מלגה

לידיעתכם: אישור על קבלה ללימודים איננו אישור לקבלת מלגה.

הבקשה תועבר לשיקולה של היחידה האקדמית ותשובה תימסר ישירות מהיחידה.

ניתן להגיש בקשה לאחת מהמלגות הבאות:

 • בקשה למנות מלגה חודשיות (1-6 מנות).
 • בקשה למלגת שכר לימוד – המלגה מיועדת למשרתים בחובה או בשירות לאומי בלבד.
 • בטרם מילוי הבקשה, יש לקרוא את "ההנחיות למלגאים" (עבור מבקשי מנות מלגה חודשיות).

 

הנחיות למלגאים

עבור מבקשי מנות מלגה חודשיות

 


(התנאים המלאים לקבלת מלגה מפורסמים בהסכם לקבלת מלגה)
כדי למנוע סרבול, נכתבו ההנחיות למלגאים בלשון זכר, אך כל האמור בלשון זכר מתייחס, כמובן, גם ללשון נקבה.

המלגות בביה"ס לתארים מתקדמים מוענקות על פי שיקולים אקדמיים בלבד. הסף לקבלת מלגה נקבע על ידי כל יחידה אקדמית בנפרד ועשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר, אך שום מקרה לא יהיה נמוך מציון ממוצע מצטבר 80. התנאי בדבר הממוצע המינימאלי חל בכל זמן לימודיו של המלגאי ואסור לו לחרוג ממנו במשך כל תקופת קבלת המלגה.

לתשומת לבך: מלגות מיועדות לסייע בכלכלתם של המלגאים בתקופת המלגה ואינן מיועדות לבעלי הכנסה, לרבות שכר שבתון או גמלה.

משתלמים (כולל מלגאים) נדרשים להירשם ולשלם את דמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות הממלכתי בעצמם, ישירות מול הביטוח הלאומי.

מלגות בטכניון מוענקות במנות חודשיות.

ההחלטה על הענקת מלגה ומספר המנות המומלצות להענקה  נקבעת ביחידה האקדמית.

שווי מנת המלגה נקבע בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא הסטודנט.

צבירת נקודות

מגיסטר

הדרישה לכמות נקודות הלימוד אותן נדרש המשתלם לצבור תוך שניים או שלושה סמסטרים, נקבעת בהתאם למספר נקודות הלימוד הנדרשות לתואר (כולל מקצועות השלמה) ולהיקף מנות המלגה.

מידע פרטני בנושא זה יישלח אל המלגאי עם מכתב אישור המלגה הראשון ולהלן האפשרויות השונות.

משתלם המקבל 3 מנות מלגה ומעלה:

 • חייב לצבור לפחות 75% מסך הנקודות הנדרשות במהלך 2 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.
 • חייב לצבור לפחות 50% מסך הנקודות הנדרשות במהלך 2 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.

בשני המקרים הנ"ל על המשתלם ללמוד לפחות 8 נקודות בסמסטר הראשון ולפחות 12 נקודות בשנה הראשונה.

משתלם המקבל 1-2 מנות מלגה:

 • חייב לצבור לפחות 75% מסך הנקודות הנדרשות במהלך 3 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.
 • חייב לצבור לפחות 50% מסך הנקודות הנדרשות במהלך 3 הסמסטרים הראשונים להשתלמותו.

בשני המקרים הנ"ל על המשתלם ללמוד לפחות 6 נקודות בסמסטר הראשון ולפחות 10 נקודות בשנה הראשונה.

דוקטור

משתלם לתואר דוקטור במסלול הרגיל, המקבל מלגה, חייב להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות לא יאוחר ממועד העמידה בבחינת המועמדות.

משתלם לתואר דוקטור במסלול מיוחד, חייב להתחיל בצבירת הנקודות הנדרשות בהתאם לתקנות ביה"ס ולמפורט במסלולי הלימוד והדרישות הלימודיות לתואר דוקטור.

 

שהיית מלגאים בטכניון ותנאי ההרשאה לעבודה במקביל לקבלת מלגה

היקף השהות בטכניון עבור משתלם המקבל מלגה הוא יחסית לגודל המלגה ובהתאם למפורט להלן.  השהות היא מתחילת החודש בו ניתנת המלגה, גם אם הסמסטר מתחיל בהמשך החודש.

הסעיפים שלהלן (1-4) אינם באים לגרוע, כי אם להוסיף, על "תקנות הכניסה לישראל", האוסרות על סטודנטים המחזיקים באשרה מסוג א/2 (תלמיד) לעבוד בישראל כמפורט בסעיף 4.12 בהסכם לקבלת מלגה.

 1. משתלם המקבל 4 מנות מלגה ומעלה חייב לשהות בטכניון 5 ימים בשבוע. הוא אינו רשאי לעבוד בשכר בכל עבודה לרבות בעבודה אחרת אלא כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי הטכניון בהיקף של עד 1,100 יחידות תעסוקה.
 2. משתלם המקבל 3 מנות מלגה חייב לשהות בטכניון 4 ימים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של יום עבודה אחד בשבוע, לכל היותר.
 3. משתלם המקבל 2 מנות מלגה חייב לשהות בטכניון 3 ימים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שני ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.
 4. משתלם המקבל מנת מלגה אחת חייב לשהות בטכניון יומיים בשבוע. הוא רשאי לעבוד כסגל נלווה בלשכת הסגל האקדמי בטכניון בהיקף של עד 1,400 יחידות תעסוקה או בעבודה אחרת של שלושה ימי עבודה בשבוע, לכל היותר.

מובהר בזאת כי "עבודה אחרת" כוללת גם נטילת חלק ו/או שותפות ו/או חברות ו/או כל פעילות אחרת במסגרת מיזמים ו/או חברות הזנק, בין אם בתמורה ו/או ללא תמורה כלל, וההגבלות בדבר היקף שעות העבודה השבועיות בסעיפים 1-4, יחולו גם עליה. מלגאי העובד בעבודה אחרת נדרש להגיש גם אישור ממעסיקו/יו על היקף העסקתו, עם הגשת הבקשה לקבלת/להארכת מלגה ובכל תחילת שנה אקדמית.

מועדים להגשת בקשה לקבלת מלגה

מועמדים חדשים ומלגאים המבקשים את המשך קבלת המלגה, יגישו את הבקשה לקבלת מלגה בהתאם למדיניות היחידה האקדמית. בהיעדר מדיניות, יש להגיש את הבקשה בהתאם למועדים שלהלן:

 סמסטר חורף (של שנת הלימודים הבאה)סמסטר אביב (של שנת הלימודים הפעילה)סמסטר קיץ (של שנת הלימודים הפעילה)
מועמדים חדשיםעד 30 באפריל (של שנת הלימודים הפעילה) עד 30 בנובמבר (של שנת הלימודים הפעילה) עד 31 במאי (של שנת הלימודים הפעילה)
מלגאים המבקשים את המשך קבלת המלגהעד 31 במאי (של שנת הלימודים הפעילה)עד 31 בדצמבר (של שנת הלימודים הפעילה) עד 31 במאי (של שנת הלימודים הפעילה)

הערה: שנת לימודים היא התקופה שבין החודשים אוקטובר – ספטמבר